loading

مهر ۲۰, ۱۴۰۰

دوباره زندگی چکار میکند؟

در زمانی که بنیان خانواده قرص و محکم نباشد و تکیه گاه دیگری جای خالی سرپرست خانواده در حبس را پر نکند و موقعی که مسائل فرهنگی و بخصوص اعتقادی خانواده استوار نباشد. هر یک از موارد فوق به تنهایی می تواند خانواده زندانیان را به آسیب پذیرترین قشر جامعه تبدیل نماید، دوباره زندگی تلاش میکند این آسیب ها را به حداقل برساند. ... ادامه مطلب